Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MFL.cz s.r.o. se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 06619452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285005

 

I.

1.1.      Společnosti MFL.cz s.r.o. (dále jen „MyFairLandia“) provozuje a spravuje internetovou doménu www.myfairlandia.com. MyFairLandia pronajímá portál www.myfairlandia.com jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a zajišťuje, aby Dodavatelé mohli prostřednictvím portálu www.myfairlandia.com uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb nebo prodej zboží, tj. zprostředkovává Dodavatelům uzavření takovýchto smluv (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

1.2.      Tyto podmínky pro přístup a užití portálu, umístěného na webových stránkách www.myfairlandia.com (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících portál www.myfairlandia.com, jakož i související právní vztahy směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy.

1.3.      Uživatel vstupem na internetové stránky www.myfairlandia.com a přihlášením do svého účtu na portálu www.myfairlandia.com stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.4.      MyFairLandia může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. MyFairLandia informuje Uživatele o změně Podmínek na portálu www.myfairlandia.com, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na www.myfairlandia.com, v sekci Obchodní podmínky.     

II.

2.1.      MyFairLandia prohlašuje a Užavatelé berou tímto na vědomí, že MyFairLandia není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

2.2.      Přístup a používání portálu www.myfairlandia.com je bezplatné, přičemž uživatelé nesou pouze náklady vzniklé jim v souvislosti s realizací přístupu na portál www.myfairlandia.com, jako je zajištění internetového připojení aj.

 

2.3.      MyFairLandia nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na portálu www.myfairlandia.com, stejně jako neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost materiálů zveřejňovaných na tomto portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv třetích osob. MyFairLandia zároveň neodpovídá za škodu způsobenou stahování dat zveřejněných na portálu www.myfairlandia.com, škodu způsobenou přerušením provozu, poruchou portálu www.myfairlandia.com nebo počítačovými viry.

2.4.      MyFairLandia si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na portál www.myfairlandia.com.

III.

3.1.      Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“).

3.2.      Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.

3.3.      Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3.4.      Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy:

a)         o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)         o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)         o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)         o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)          o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)          o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

3.5.      Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

3.6.      Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal proti předanému zboží, nebo potvrzení o jeho odeslání zpět Dodavateli, a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

3.7.      Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

3.8.      Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

3.9.      Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

3.10     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

3.11.    Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost.

3.12.    Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

3.13.    Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

3.14.    Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.15.    Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

IV.

4.1.      MyFairLandia je držitelem domény www.myfairlandia.com a je rovněž vlastníkem a správcem portálu, umístěného na www.myfairlandia.com.

4.2.      Portál www.myfairlandia.com je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. MyFairLandia vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu na www.myfairlandia.com.

 

V.

5.1.      Vytvořením profilu na portálu www.myfairlandia.com Uživatel zaručuje a prohlašuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, že veškeré údaje, které poskytuje MyFairLandia jsou pravdivé, úplné, přesné a správné a pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, zavazuje se v případě nákupu na portálu www.myfairlandia.com oznámit MyFairLandia a Dodavateli takovou skutečnost.

5.2.      Uživatel rovněž prohlašuje, že se před zahájením užívání portálu www.myfairlandia.com důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

5.3.      Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude na portálu www.myfairlandia.com působit prostřednictvím více než jednoho uživatelského účtu. Uživatel se rovněž zavazuje zdržet se v rámci svých projevů urážek a vulgarit a zavazuje se zveřejňovat pouze příspěvky, které nejsou v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy České republiky a respektovat práva třetích osob, zejména pak práva autorská a související s předmětem práv duševního vlastnictví.

5.4.      Uživatel se zavazuje, že se zdrží užívání portálu www.myfairlandia.com v rozporu s těmito Podmínkami, že nebude jakkoli zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást www.myfairlandia.com a že nebude používat portál www.myfairlandia.com způsobem, kterým by došlo k porušení právních předpisů.

 

VI. - Platební podmínky

K odeslání platby může Zákazník využít službu ePlatba+, která jej přesměruje z Webových stránek na internetové bankovnictví jeho banky. Zákazník pak prostřednictvím internet bankingu odešle platbu na účet ComGate Payments, a.s.

Vstupní údaje, které Zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

 

VII.

7.1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Uživatelem za účelem uzavření Zprostředkované smlouvy s Dodavatelem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

7.2. Uživatel uzavřením Zprostředkované smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů po úspěšném splnění Zprostředkované smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a bezodkladně informovat Dodavatele o jejich změně.

7.4. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

7.5. Dodavatel je povinen po předchozí písemné žádosti Uživatele odstranit jeho osobní údaje z databáze.

7.6. V případě, že by se Uživatel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.6.1. požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

7.6.2. požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranili tento stav.

 

VIII.

8.1.      Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v těchto všeobecných obchodních podmínkách zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.

8.2.      Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.myfairlandia.com, a to včetně těmito podmínkami výslovně neupravených, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.3.      Spory mezi MyFairLandia a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.4.      Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019.